GIO – Globaal Individuele Ondersteuning

Extra ondersteuning van kinderen met een ontwikkelingsvertraging of verstandelijke beperking in de kinderopvang en/of op school.

Sinds september 2019 biedt het VAPH, in samenwerking met opgroeien en departement onderwijs, de kans om kinderen tijdelijk extra te ondersteunen in de kinderopvang of op school. GIO is laagdrempelige vraaggerichte hulp. Het is een uitbreiding van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Thuisbegeleidingsdienst Start West-Vlaanderen is als RTH-dienst erkend om GIO aan te bieden.

Inclusie, wil zeggen dat een kind met een ontwikkelingsvertraging of beperking kan deelnemen en erbij horen binnen zijn mogelijkheden. Het doel van GIO is om extra in te zetten op participatie, ontwikkelingskansen en het verkleinen van drempels binnen een inclusietraject. Elk traject is uniek en op maat van het kind. Het welbevinden van het kind staat centraal.


In de praktijk:

GIO is gratis
Voor kinderen jonger dan 8 jaar die naar de gewone kinderopvang, kleuteronderwijs of het eerste leerjaar gaan. Er is sprake van een specifieke zorgvraag. Het kind heeft recht op RTH, behoort tot onze doelgroep (vermoeden van een algemene ontwikkelingsachterstand, TIQ lager dan 80) en heeft geen ondersteuning vanuit een leersteuncentrum. 

GIO gaat wekelijks door op een afgesproken tijdstip, telkens voor minstens 2u. Een ondersteuningstraject duurt niet langer dan 4 maanden. Er zijn max. 30u GIO ter beschikking per kind. De GIO kan gecombineerd worden met thuisbegeleiding. 

De begeleiding is op vraag van ouders en de school en/of kinderopvang (eventueel in overleg met anderen zoals CLB, inclusiecoach…). De begeleiding gaat altijd door op school of in de opvang. Als na opstart blijkt dat er geen concrete en haalbare doelstellingen zijn om rond te werken binnen een kort traject, wordt de begeleiding stopgezet. 

Mogelijke Inhoudelijke doelstellingen binnen GIO:

Ten aanzien van het kind:

 • Werken rond het welbevinden en zich goed voelen in de klas
 • Omgaan met overgangsmomenten
 • Communicatie verbeteren
 • Interactie en contact met andere kinderen en leerkracht/begeleider verbeteren
 • Omgaan met over - of onderprikkeling
 • Zelfstandigheid bevorderen
 • Omgaan met vrij spel - momenten
 • Leren wachten, beurt nemen
 • Installeren van de nodige hulpmiddelen
 • Aanbieden van structuur en inoefenen van routines
Ten aanzien van de leerkracht/begeleider:
 • Verwachtingen van de leerkracht en kind in kaart brengen
 • Beeldvorming rond prikkelverwerking a.d.h.v. sensorisch profiel, emotionele ontwikkeling en voorlopers in communicatie
 • Psycho-educatie: inzicht in de beperking
Voor meer informatie contacteer algemeen nummer 050 40 50 00