Historiek

Het begon voor onze dienst allemaal in 1976. In het Kortrijkse kwamen enkele ouders samen met als doel een andere ouder te helpen bij de zorg voor hun kindje met een beperking. De ouders van een kindje met een verstandelijke beperking kozen ervoor om zelf voor hun kind te zorgen en geen beroep te doen op de gespecialiseerde instellingen die totaalzorg boden. Ze gingen op zoek naar ervaringsdeskundigen en professionele deskundigen die hen konden leren de ontwikkeling van hun kind te stimuleren, welke scholen ze best kiezen, hoe ze moeten omgaan met hun kind met een beperking.

Er kwamen meer vragen en er kwamen meer thuisbegeleiders. Een initiatief dat steeds groeide, zich uitbreidde over de hele provincie en niet langer beperkt bleef tot kinderen, maar ook jongeren en volwassenen.

We vestigden ons eerste secretariaat in Brugge en een tijd later een tweede in Kortrijk. Sinds eind 2017 zijn we gevestigd in ons nieuw secretariaat, 1 plek centraal in de provincie: Roeselare.


Missie

Onze kerntaak is de ondersteuning bij alles wat het samenleven betreft tussen een persoon met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking en de direct betrokkenen. Uitbreiding van doelgroepen naar gelang de evolutie van de vragen die naar de dienst gericht worden, kan in alle aspecten onderzocht en effectief uitgevoerd worden indien nodig. 
We doen dit via mobiele begeleiding over heel de provincie West-Vlaanderen.


Visie

We zijn overtuigd van de dynamische krachten zowel van de persoon zelf als van zijn omgeving en willen deze, waar nodig, nog versterken. We bieden gezinnen mogelijkheden aan om de opvoeding van hun kind verder zelf op te nemen en zo te komen tot een nieuw evenwichtig en kwaliteitsvol leven. 
We versterken de positieve krachten en de zelfbepaling van de jongere of volwassene steeds met aandacht voor de band met het natuurlijk milieu. 
We bieden gezinnen mogelijkheden aan om verder op een kwaliteitsvolle wijze samen te leven met hun volwassen zoon of dochter, broer of zus. Bij dit alles zoeken we een evenwicht tussen de draaglast en de draagkracht van de persoon en zijn omgeving.

Daar waar ondersteuning van buitenaf nodig is, informeren wij mensen over de verschillende mogelijkheden. Hierbij bekijken we steeds de krachten in het natuurlijk netwerk van de familie en van de mantelzorg, vervolgens de mogelijkheden van de gewone, algemeen maatschappelijke ondersteuningsdiensten en tenslotte van de diensten voor gespecialiseerde zorg voor personen met een handicap. We zijn overtuigd dat zij op deze wijze tot goede eigen keuzes en beslissingen kunnen komen.

Centraal hierbij staat het respect voor de eigenheid van de persoon en zijn omgeving. Nooit zal een begeleiding of een mogelijk antwoord opgedrongen worden. Een warme en mensnabije aanwezigheid is hierbij een essentiële houding.

De gebruiker kan naast de begeleiding door professionelen ook een beroep doen op de ervaringsdeskundigheid van de bezoekouders en de bezoekbrussen. Zij brengen een essentiële meerwaarde aan de begeleiding.

We verwachten zowel van de beroepskrachten als van de bezoekouders en -brussen een grote deskundigheid. Deze wordt gedragen door en getoetst aan het team waarin gewerkt wordt. Deze deskundigheid omvat zowel kennis omtrent de persoon met een beperking als vaardigheden in het ortho(ped)agogisch handelen, kennis in het gezinsgericht werken en van de sociale kaart. Voor de bezoekouder of bezoekbrus veronderstelt dit o.a. voldoende afstand kunnen houden van de eigen situatie en het adequaat kunnen omgaan met emoties. Hierin zijn de begeleiders bekwaam en zullen zij zich voortdurend verder verdiepen.

Om dit alles te kunnen realiseren voeren we als dienst een open beleid waarin een evenwicht bestaat tussen drie polen: de zorg voor de cliënt en zijn omgeving, de zorg voor de medewerker en de zorg voor de organisatie.

Contact

Start West-Vlaanderen
Beversesteenweg 255B - 8800 Roeselare
info@startwestvlaanderen.be
050 40 50 00
IBAN: BE56 4751 1181 9188